2022

31/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- പുനര്‍ നിയമന ഉത്തരവ് 29/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലംമാറ്റം പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ് 29/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 26/12/2022 പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്‌സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ-സ്ഥലംമാറ്റം നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ 24/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 24/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19/12/2022 ഇ.സി.ജി. ടെക്‌നീഷ്യൻ-പി.എസ്.സി. നിയമന ഉത്തരവ് 19/12/2022 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് -അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ 17/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-  നിയമന ഉത്തരവ് 12/12/2022 […]

Continue Reading