പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

സമഗ്രമായ ആരാഗ്യ പിപാലനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രാഥമിക ആരാഗ്യ പിക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആരാഗ്യ വകുപ്പിചെ& ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ പ്രവര്‍ത്തനം. ികിത്സ – പുനധിവാസ രസവനങ്ങള്‍, രാഗ പ്രതിരാധ, ആരാഗ്യ വര്‍ദ്ധക രസവനങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് വകുപ്പിചെ& പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.

അടിസ്ഥാന സൗക്യ വികസനം ഉറപ്പാക്കിചെക്കാണ്ട് ആരാഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുചെട സംഘാടനം , നടത്തിപ്പ്, പകര്‍ച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം, മാതൃശിശു സംക്ഷണം ഉള്‍ചെപ്പചെടയുളള കുടുംബരക്ഷമ രസവനങ്ങള്‍, രദശിയ ആരാഗ്യ പിപാടികളുചെട നടത്തിപ്പ് , ികിത്സ, ഭണ നിര്‍വ്വഹണം എന്നിവ ആരാഗ്യ വകുപ്പ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു. അനലറ്റിക്കല്‍ ലരബാറട്ടറികളും പബ്ലിക് ചെഹല്‍ത്ത് ലാബും വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രരത്യക രമധാവികളുചെട നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ആര്‍.എസ്