ആര് ആരെല്ലാം

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. രാജു വി. ആർ. 0471 -2303025/2519244
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കൽ ) ഡോ. സമീറ. എ. 0471 -2303360/2303360
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ട്രെയിനിങ്ങ് ) ഡോ. റീന കെ.ജെ. 0471-2302490/Extn.303
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (എഫ്. & ഡബ്ല്യൂ) ഡോ. പ്രീത പി.പി. 0471-2303080/2519242
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (ടി. & ബി. ) ഡോ. പാർവ്വതി. എ.പി. 0471-2466058
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ( ടി. എച്. ) ഡോ. വി. മീനാക്ഷി 0471-2302160/2519324
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (വിജിലന്‍സ്) ഡോ. മുരളീധരൻ പിള്ള സി. 0471-2302869/2519265
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്) ഡോ. രാജു വി.ആർ. 0471 -2303360
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഡെന്റൽ) ഡോ. സൈമൺ മോറിസൺ 0471-2302490/Extn.250
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കൽ) ഡോ. ഷിനു 0471-2302490/Extn.283
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പി. എച്ച്.) ഡോ. വിദ്യ കെ. ആർ. 0471-2302490/Extn.325
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഒ. പി. എച്ച്.) ഡോ. നീനാറാണി ജി. 0471-2306012/2306012
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പി എം ആർ)   0471-2301906/2301906
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ലെപ്രസി) (പി. എച്ച്.) ഡോ. വിദ്യ കെ. ആർ. 0471-2302745/2302745
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (മലേറിയ) ഡോ. പത്മലത  
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്) ഡോ. സി.കെ. ജഗദീശൻ 0471-2302490/Extn.243
അസി. ഡയറക്ടർ ( ഒ. ആർ. ടി.) ഡോ. ബിനോയ് എസ്. ബാബു  
അസി. ഡയറക്ടർ (പി. എച്ച്) ഡോ. അനിൽ വി.  
ഐ യു ഡി – എം ഒ ഡോ. ബിപിൻ കെ. ഗോപാൽ 0471-2302490/Extn.276
സ്റ്റോർസ് ഓഫീസർ (ഗവ. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ)    0471-2302490 എക്സ്റ്റൻ 205
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ. (എന്റമോളജി) ശ്രീ. എം.എസ്. ശശി 9447466770
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഫൈലേറിയ) ശ്രീ. വി. സന്തോഷ് കുമാർ 9446066319
സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. ആർ.ടി. മധു 0471-2302490/Extn.278
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ബീന വൈ.ബി. 0471-2303476/2303476
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ   0471-2304640/2304640
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ജയ്മോഹൻ എൻ. 0471-2304640/2304640
എഞ്ചിനീയർ ലെയ്സൺ ഓഫീസർ ശ്രീമതി. നിസ്സി ചാക്കോ 0471-2302490 എക്സ്റ്റൻ 333
ലോ ഓഫീസർ  ശ്രീമതി. ഉഷാകാന്തി 0471-2302490 എക്സ്റ്റൻ 204