ആര് ആരെല്ലാം

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. റീന കെ.ജെ. 0471 -2303025/2519244
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കൽ ) ഡോ. നന്ദകുമാര്‍ കെ.വി. 0471 -2303360/2303360
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ട്രെയിനിങ്ങ് )   0471-2302490/Extn.303
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (എഫ്. & ഡബ്ല്യൂ) ഡോ. വി. മീനാക്ഷി 0471-2303080/2519242
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (ടി. & ബി. ) ഡോ. രാജേന്ദ്രന്‍ എന്‍ 0471-2466058
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (പി. എച്. ) ഡോ. സക്കീന കെ. 0471-2302160/2519324
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (വിജിലന്‍സ്) ഡോ. ജോസ് ജി ഡിക്രൂസ്‌ 0471-2302869/2519265
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്) ഡോ. ജയശ്രീ വി 0471 -2303360
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഡെന്റൽ) ഡോ. സൈമൺ മോറിസൺ 0471-2302490/Extn.250
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (മെഡിക്കൽ) ഡോ. ഷിനു 0471-2302490/Extn.283
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പി. എച്ച്.) ഡോ. വിദ്യ കെ. ആർ. 0471-2302490/Extn.325
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ഒ. പി. എച്ച്.) ഡോ.  0471-2306012/2306012
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പി എം ആർ)   0471-2301906/2301906
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (ലെപ്രസി) (പി. എച്ച്.) ഡോ. വിദ്യ കെ. ആർ. 0471-2302745/2302745
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (മലേറിയ)    
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ (പ്ലാനിംഗ്) ഡോ. വനജ വി.ആര്‍. 0471-2302490/Extn.243
അസി. ഡയറക്ടർ ( ഒ. ആർ. ടി.) ഡോ. ബിനോയ് എസ്. ബാബു  
അസി. ഡയറക്ടർ (പി. എച്ച്) ഡോ. ഹരികുമാര്‍ എസ്‌  
ഐ യു ഡി – എം ഒ   0471-2302490/Extn.276
സ്റ്റോർസ് ഓഫീസർ (ഗവ. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ)    0471-2302490 എക്സ്റ്റൻ 205
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ. (എന്റമോളജി) ശ്രീ. എം.എസ്. ശശി 9447466770
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഫൈലേറിയ)   9446066319
സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ. ആർ.ടി. മധു 0471-2302490/Extn.278
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ശോഭ വി 0471-2303476/2303476
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ മനോജ് ജെ 0471-2304640/2304640
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ശിവപ്രസാദ് വി 0471-2304640/2304640
എഞ്ചിനീയർ ലെയ്സൺ ഓഫീസർ ശ്രീമതി.  0471-2302490 എക്സ്റ്റൻ 333
ലോ ഓഫീസർ  ശ്രീമതി. ജാക്വലിന്‍ ഇ.ഡബ്ല്യു 0471-2302490 എക്സ്റ്റൻ 204