2023 & 2024

27/05/2024  സ്റ്റോര്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ ഓഫീസര്‍-നിയമന ഉത്തരവ്‌ 27/05/2024  അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- പഠനാവധികഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമന ഉത്തരവ്‌ 09/05/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- പഠനാവധികഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമന ഉത്തരവ്‌ 08/05/2024 മെഡിക്കൽ റിക്കോർഡ് ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രേഡ് 2-പി.എസ്.സി വഴി നിയമന ഉത്തരവ് 08/05/2024 MA-541/2024 in OA No. 802/2023-അനുപാലന ഉത്തരവ്‌ 06/05/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- നിയമന ഉത്തരവ് 30/04/2024 സ്‌റ്റേറ്റ് സ്റ്റോര്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ ഓഫീസര്‍-നിയമനം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ 11/04/2024 ദന്തല്‍ ഹൈജീനിസ്റ്റ് -ജോലിയില്‍ പുന:പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി […]

Continue Reading

2022

31/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- പുനര്‍ നിയമന ഉത്തരവ് 29/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലംമാറ്റം പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ് 29/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 26/12/2022 പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്‌സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ-സ്ഥലംമാറ്റം നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ 24/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 24/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19/12/2022 ഇ.സി.ജി. ടെക്‌നീഷ്യൻ-പി.എസ്.സി. നിയമന ഉത്തരവ് 19/12/2022 ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് -അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ 17/12/2022 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-  നിയമന ഉത്തരവ് 12/12/2022 […]

Continue Reading

2021

  31/12/2021  ആശ്രിത നിയമന വ്യവസ്ഥയില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ്‌ 28/12/2021 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍- പുനര്‍ നിയമന ഉത്തരവ് 27/12/2021 റീഹബിലറ്റേഷന്‍ ടെക്‌നീഷ്യന്‍ –പി.എസ്.സി. വഴി നിയമന ഉത്തരവ് 27/12/2021 ജൂനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് (ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍)-പി.എസ്.സി. വഴി നിയമന ഉത്തരവ് 17/12/2021 ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2-പി.എസ്.സി. വഴി നിയമന ഉത്തരവ് 16/12/2021 മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 13/12/2021 പി.ജി. പഠനത്തിനുള്ള ശൂന്യവേതനാവധിക്കു ശേഷം അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍റെ നിയമന ഉത്തരവ് 10/12/2021 മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ […]

Continue Reading

2013

31.12.2013  Transfer and postings of Junior Health Inspector Gr I (Supernumerary) 28.12.2013  Promotion of Pharmacist Gr I as Pharmacist Store Keeper 28.12.2013  Clerks appointed under Compassionate Employment Assistance Scheme – transfer to opted district 28.12.2013  Promotion / Transfer and postings in the cadre of Senior Supdt/LS&T 28.12.2013  Transfer and postings of Assistant Leprosy Officers 24.12.2013 […]

Continue Reading

2014

31.12.2014 Transfer and  Posting of Assistant Surgeons- Modified orders 31.12.2014 Posting of Assistant Surgeon (on PG) 29.12.2014 Transfer and Posting of Health inspectors 24.12.2014 Re posting of civil surgeons and Assistant Directors on cancelation of PG admission- Ratification 20.12.2014 Appointment of Assistant Surgeons- Extension of Joining time 20.12.2014 Appointment of Assistant Surgeons- Extension of Joining […]

Continue Reading

2015

10.12.2015 Transfer and Posting of Lay Secretary & Treasure / Senior Superintendent  10.12.2015 Transfer of Pharmacist Grade II 10.12.2015 Transfer and Posting of Non Medical Supervisors  09.12.2015 Posting of Assistant Surgeon (on LWA) 09.12.2015 Transfer and posting of Junior Public Health Nurse Grade I 08.12.2015 Transfer and Posting – Promotion to the cadre of Head […]

Continue Reading

2016

30.12.2016 Rejoining of Assistant Surgeons (after the completion PG Course on LWA) 30.12.2016 Transfer and Posting of Assistant Surgeon – Erratum Transfer and Posting of Assistant Surgeon – Erratum  30.12.2016 Transfer and Posting of Assistant Surgeons – Cancelled 28.12.2016 Transfer and Posting of Assistant Director/Deputy Director 26.12.2016 Transfer and Posting of Public Health Nurse 23.12.2016 […]

Continue Reading

2017

30.12.2017 Re posting of Assistant Surgeon 30.12.2017 Posting of Assistant Surgeon (after completion of PG course) 30.12.2017 Rejoining of Assistant Surgeon (after completion of deputation ) Rejoining of Assistant Surgeon(after completion of deputation) 26.12.2017 Posting of Assistant Surgeon (after completion of PG course ) 26.12.2017 Re posting of Assistant Surgeon. 23.12.2017 Transfer and Posting of […]

Continue Reading

2018

31.12.2018 Transfer and posting of Optometrists Gr I and Gr II 31.12.2018 പബ്ലിക്ക് ഹെല്‍ത്ത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 31.12.2018 പബ്ലിക്ക് ഹെല്‍ത്ത് നഴ്സുമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 28.12.2018 ഡോ.എച്ച്.വീണ, അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ -സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവ് 28.12.2018 അനധിക്യതമായി സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന ഡോ.അഖില ജി., അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍, പുനര്‍ നിയമനം നല്‍കി ഉത്തരവ് 28.12.2018 പി.ജി. പഠനത്തിനുള്ള സര്‍വ്വീസ് ക്വാട്ട/ശൂന്യവേതനാവധിക്കു […]

Continue Reading

2019

31/12/2019 ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് 2 -സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ 30/12/2019 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്-സ്ഥലംമാറ്റി/പുനര്‍ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ്‌ 28/12/2019 നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ അന്തര്‍ജില്ല സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ 27/12/2019 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍ അനൃത്ര സേവന കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നിയമന ഉത്തരവ് 27/12/2019 ഡോ.ആശ കെ.കെ. ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബൂണലിെന്‍റ അനുപാലിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 24/12/2019 അസിസ്റ്റന്‍റ് സര്‍ജന്‍-സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 23/12/2019 Transfer and posting of Dental Hygeinist 23/12/2019 […]

Continue Reading