പൊതുവിവരങ്ങള്‍/ General Information

Uncategorized
2024  നിപ 2024 -മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍
25/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍
23/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍
23/09/2023  നിപ വൈറസ് രോഗം- വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
21/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍
20/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍
19/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണിലെ ഇളവുകള്‍
17/09/2023  നിപാ വൈറസ് രോഗം- ശബരിമലയില്‍ കന്നിമാസ പൂജാ കാലയളവിലെ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കായി മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
16/09/2023  Nipah Virus Infection – Revised Treatment – Guidelines
16/09/2023  നിപ വൈറസ് രോഗം-വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യയനം ഓണ്‍ലൈന്‍ മോഡിലേക്ക് മാറ്റി ഉത്തരവ്‌
15/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍
2023  District Nodal Officers
2023  നിപ വൈറസ് -കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍
13/09/2023  നിപ വൈറസ് -കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണ്‍
2023  Nipah virus -General Information